CCCW International Exhibition 2017

"Monkey 42"

Yi Wan, EPSA

Fuzhou, Fujian

China