2020 Westchester
International

"Deer In The Woods"

Jiangchuan Tong

Dongying, Shandong

China

ACC