2020 Westchester
International

"Fertile Lands"

Xiaomei Xu

Shenzhen

China

ACC