2021 Westchester
International

"Polar Bear87"

Bob Chiu, "AFIAP, MPSA, ARPS"

Fuzhou, Fujian

USA

ACC