2021 Westchester
International

"Between Waterclouds"

Jiahu She

Zhuhai, Guangdong

China

HM