2021 Westchester
International

"Two Beauties"

Jiangchuan Tong

Dongying, Shandong

China

ACC