CCCW International Exhibition 2017

"Monkey 22"

Yi Wan, EPSA

Fuzhou, Fujian

China

HM