2020 Westchester
International

"Sea Sisters"

Zhong Chen

Guangzhou, Guangdong

China

ACC