2020 Westchester
International

"Golden Beach"

Zhong Chen

Guangzhou, Guangdong

China

ACC