2020 Westchester
International

"Beach Combing"

Yuanfei You

Fuzhou, Fujian

China

ACC